Pozemek v Jizerských horách (Josefův Důl)

Datum a čas dražby:

30. září  2011

14.00 hod.

Místo provedení: Obecní úřad Josefův Důl

Dolní Maxov 218, Josefův Důl

Označení a popis předmětu dražby:

pozemek v katastrálním území Karlov u Josefova  Dolu, obec Josefův Důl (Jizerské hory)

o         pozemková parcela  p.č. 1617/ 7

oddělený na zakladě geometrického plánu č. 165 – 059/2011 zpracovaného Geodezie Jizerky s.r.o., IČ: 25470515, se sídlem v Jablonci nad Nisou, Zlatá 10-12.  z pozemku pozemkové parcely p.č. 1617/7, který  je zapsaný pro uvedené k.ú. a obec na LV č. 10001
u Katastrálního úřadu  pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště v Jablonci nad Nisou

Pozemek je trvalý travní porost o výměře 985 m2,  mírně svažitý s orientací na jih.

Nejnižší podání: 400.000,-Kč

Pozemek Jizerské hory

Nachází se v chráněné krajinné oblasti II. – IV zóny,. v okrajové části obce Josefův Důl – Karlov na okraji rozptýlené zástavby objektů určených pro bydlení.

Na pozemku není žádná stavba. Je přístupný po místní komunikaci vedoucí z části obce Karlov směrem na Horní Maxov, se vzdáleností do centra obce Josefův Důl cca 3 km.
Pozemek Jizerské hory - výhled

V územním plánu obce je pozemek začleněn jako stavební parcela určená k výstavbě rodinných domů. Je zapojitelný na rozvod elektro 220/380 V.

Nově vzniklé objekty na pozemku by měly být navrhovány dle základních principů tradičních staveb v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory podle zpracované studie, která je uložena
u navrhovatele a dražebníka a bude k dispozici při prohlídkách předmětu dražby

Pozemek pohled od Maxova

Pozemek JIzerky - pohled ze silnice

Označení příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích:

Na předmětu dražby neváznou žádná omezení ani věcná práva.

Nejnižší podání: 400.000,-Kč Cena zjištěná: 394.000,-Kč
Dražební jistota: 50.000,-Kč Minimální příhoz: 20.000,- Kč

Způsob a lhůta pro složení dražební jistoty:

Dražební jistotu lze ode dne uveřejnění této vyhlášky skládat v hotovosti k rukám dražebníka, v hotovosti  na všech pobočkách Československé obchodní banky, a.s., nebo bezhotovostně převádět na účet číslo 305249923/0300 (dále jen „účet dražebníka“). Složením se při bezhotovostním převodu rozumí připsání peněžních prostředků na účet dražebníka.

Dokladem o složení dražební jistoty je převodní příkaz, výpis z účtu a odpovídající vyznačení platby na výpisu z účtu dražebníka nebo pokladní složenka banky.

Dražební jistota může být složena i ve formě bankovní záruky, přičemž záruční listina musí být vystavena bankou se sídlem na území České republiky nebo zahraniční bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním  předpisem na území České republiky.

Dražební jistotu nelze uhradit šekem ani platební kartou

Lhůta pro složení dražební jistoty v hotovosti k rukám dražebníka nebo ve formě bankovní záruky končí dne 30. 9. 2011 v 10.00 hodin.

Vrácení dražební jistoty:

Dražební jistota složená nebo připsaná na účet dražebníka se účastníkům dražby, kteří předmět dražby nevydražili, vrací bezodkladně po skončení dražby převodem na účet, ze kterého byla poukázána nebo na účet, který účastník dražby dražebníkovi písemně sdělí.  Bankovní záruka se účastníkům dražby, kteří předmět dražby nevydražili, vrací bezodkladně po skončení dražby.

Způsob úhrady ceny dosažené vydražením:

Dražební jistota a její příslušenství  se vydražiteli započítává na cenu dosaženou vydražením.

Zbývající část ceny dosažené vydražením je vydražitel povinen uhradit do 10 dnů od skončení dražby. Převýší-li cena dosažená vydražením částku 500.000,- Kč, je  povinen ji vydražitel  uhradit do 30 dnů od skončení dražby. Cenu dosaženou vydražením lze uhradit v hotovosti k rukám dražebníka, vkladem nebo převodem na účet dražebníka číslo účtu 305249923/0300, nelze ji uhradit započtením ani platební kartou. Platba směnkou je nepřípustná.

Byla- li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši ve lhůtě do 30 dnů od skončení dražby.

Neuhradí-li vydražitel stanoveným způsobem cenu dosaženou vydražením, jde o zmaření dražby a vydražitel, který takto zmařil dražbu, nenabývá vlastnictví předmětu dražby vydraženého ve zmařené dražbě. Současně je povinen uhradit náklady zmařené dražby a náklady opakované dražby.

Odměna vybíraná od vydražitele:

Pro vydražitele bude dražba provedena bezúplatně.

Datum a čas konání  prohlídky předmětu dražby:

I. 23. 9.2011  v 17.00 hod.       II.   27.9.2011  v 17.00 hodin

Sraz účastníků před předmětem dražby, který se nachází po levé straně místní komunikace ve směru od Hrabětic a Karlova do Maxova na úrovni rodinného domu č.p. 23 v části obce Karlov.

GPS souřadnice Loc: 50°46′31.6″N, 15°12′36.504″E.

Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli:

Předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví budou předány vydražiteli podle podmínek stanovených v § 32 zákona o veřejných dražbách do pěti pracovních dnů po úhradě ceny dosažené vydražením.

Podívejte se na geometrický plán.

Zobrazte si dražební vyhlášku.

Zobrazit detail dražby: Pozemek v Jizerských horách (Josefův Důl)

Příchozí vyhledávací fráze:

Září 24th, 2011 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.