Prodej pozemku-orné půdy, 11 750 m2, Záhlinice

Cena: 0 Kč, V rámci insolvenčního řízení Vám nabízíme prodej nejvyšší nabídce formou výběrového řízení dle níže uvedeného. Minimální nabídka vyšší než 32,00 Kč/m2, tedy celkem vyšší než 376 000,00 Kč. Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Daň z nabytí nemovitých věcí, správní poplatek katastru nemovitostí za převod pozemku, a veškeré další náklady spojené s převodem pozemku na kupujícího, hradí kupující. Nabídky mohou být podány pouze v písemné formě, v uzavřené (zalepené) obálce, obálka musí být řádně označena („nabídka pozemek 1601 Záhlinice“) a doručena na adresu insolvenčního správce: JUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká, Ph.D., Zemské právo 1574/3, 102 00 Praha – pro ověření, že daná obálka s nabídkou byla doručena, je možné kontaktovat insolvenčního správce na tel. č. 776 577 042 či e-mailu spravce@chalupecka.cz, nabídka musí být předána k poštovní přepravě nejpozději dne 30. 4. 2019. V nabídce musí být uveden nabízející (jméno FO či název PO, datum narození či IČO, adresa, úředně ověřený podpis FO či osoby jednající za PO), nabízená kupní cena v Kč (pouze kupní cena za pozemek; daň z převodu nemovitých věcí a další náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující zvlášť). Obálky s nabídkami budou otevřeny najednou dne 13. 5. 2019 v 10:00 hod. v kanceláři insolvenčního správce na adrese Stojanova 508, 686 01 Uherské Hradiště, a bude vybrána nabídka s nejvyšší kupní cenou. Otevírání obálek se kromě insolvenčního správce a jeho pracovníků mohou v tomto termínu zúčastnit také účastníci insolvenčního řízení (tzn. dlužník a věřitelé) a osoby, které podaly nabídku. Kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem s nejvyšší nabídkou, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne termínu otevírání obálek. V případě, že zájemce s nejvyšší nabídkou neuzavře v tomto termínu kupní smlouvu, nezaplatí v tomto termínu kupní cenu, či vezme svoji nabídku zpět, je povinen uhradit insolvenčnímu správci na jeho výzvu náklady spojené s tímto výběrovým řízením v částce 25 000,00 Kč, a pozemek bude prodán zájemci s další nejvyšší nabídkou v pořadí. V případě dvou shodných nejvyšších nabídek bude uspořádáno druhé kolo výběrového řízení, v rámci kterého zájemci se shodnou nejvyšší nabídkou předloží novou písemnou nabídku ve lhůtě do 1 měsíce od otevírání obálek v prvním kole výběrového řízení. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, případně zrušit výběrové řízení.
Pozemek je aktuálně pronajímán k zemědělské výrobě, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 5 let. Insolvenční správce je připraven, před podpisem kupní smlouvy s novým vlastníkem, pachtovní smlouvu vypovědět dle ust. § 256 odst. 1 insolvenčního zákona, kdy „Insolvenční správce je po prohlášení konkursu oprávněn vypovědět nájemní smlouvu nebo podnájemní smlouvu uzavřenou dlužníkem ve lhůtě stanovené zákonem nebo smlouvou, a to i v případě, že byla sjednána na dobu určitou; výpovědní lhůta však nesmí být delší než 3 měsíce.“

Zobrazit celý inzerát nemovitosti: Prodej pozemku-orné půdy, 11 750 m2, Záhlinice

Duben 5th, 2019 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.