Rodinný dům v Desné v Jizerských horách

Rodinný dům je situován v zastavěné části obce Desná III, v zástavbě rodinných domků,  bytových domů a  rekreačních objektů.

Jedná se o volně stojící objekt s neúplným podzemním podlažím, se dvěmi nadzemními podlažími a zřízeným podkrovím. Dům byl postaven v roce 1890 a přístup k němu je po místní zpevněné komunikaci. Stavebně se jedná o dům s betonovými základy bez hydroizolací, nosné zdivo je v podzemním podlaží kamenné a cihlové, v ostatních podlažích  cihlové, vnější i vnitřní omítky štukové. Okna jsou dřevěná, dveře hladké a rámové, podlahy obytných místností dřevěné s povlaky  PVC, podlahy ostatních místností z keramické dlažby,  betonové mazaniny nebo dřevěné.

V podzemním podlaží se nacházejí sklady potravin, paliva a chodby.

V 1. nadzemním podlaží se nachází pronajatý  byt o velikosti 1+3 s částečným příslušenstvím – suché WC na chodě a chodba

Ve 2. nadzemním podlaží se nachází volný byt 1+3  s částečným příslušenstvím – suché WC na chodbě a chodba.

V podkroví se nachází pronajatý byt s příslušenstvím, chodba a schodiště na půdu.

Vytápění je řešeno etážově kotly na tuhá paliva nebo přímotopnými panely. Přípojka vody je z vodovodního řádu, kanalizace do žumpy, elektřina je dostupná z místní rozvodné sítě. Dům je zapojitelný na rozvod plynu.

Dům má podstandardní vybavení, celkově je pouze průměrně udržovaný, bez jakékoliv větší údržby. Projevuje se na něm vliv zemní vlhkosti, má částečně poškozenou omítku, okna,  žlaby a svody, když stavebně technický stav domu odpovídá jeho stáří a prováděné údržbě.

Celkový obestavěný prostor domu  je 1.510,26 m3.

Pozemek parcelní číslo 430 tvoří s domem jeden funkční celek a nacházejí se na něm trvalé porosty – okrasné dřeviny.


Předmět dražby je podrobně popsán v posudku znalce Josefa Vernera č. 2283.1-1/ 028/2011, kterým byla zjištěna cena předmětu dražby.

Posudek je uložen u dražebníka a bude k dispozici k nahlédnutí při prohlídkách předmětu dražby.

Označení příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích:

Příslušenství předmětu dražby tvoří kopaná vyskružená studna, žumpa, přípojka kanalizace, plynu, elektro, zpevněné plochy, opěrné zdi a venkovní schody.

K předmětu dražby – pozemku p.č. 430 je zřízeno věcné břemeno – služebnost cesty pro vlastníka nemovitosti č.p. 381 na pozemku p.č. 490, jinak na předmětu neváznou žádná omezení vlastnického práva.

Dvě bytové jednotky jsou pronajaty nájemními smlouvami na dobu neurčitou. Byt o velikosti 1+ 3 v 1. NP s nájmem 2.128,- Kč a byt o velikosti 1+1 v podkroví s nájmem 2.521,- Kč.

Byt o velikosti 2 + 1 ve 2 NP je volný.

Nejnižší podání:

1.370.000,-Kč

Cena zjištěná:

2.050.000,-Kč

Dražební jistota:

200.000,-Kč

Minimální příhoz:

20.000,- Kč

Způsob a lhůta pro složení dražební jistoty:

Dražební jistotu lze ode dne uveřejnění této vyhlášky skládat v hotovosti k rukám dražebníka, v hotovosti na všech pobočkách Československé obchodní banky, a.s., nebo bezhotovostně převádět na účet číslo 305249923/0300 (dále jen „účet dražebníka“). Složením se při bezhotovostním převodu rozumí připsání peněžních prostředků na účet dražebníka.

Dokladem o složení dražební jistoty je převodní příkaz, výpis z účtu a odpovídající vyznačení platby na výpisu z účtu dražebníka nebo pokladní složenka banky.

Dražební jistota může být složena i ve formě bankovní záruky, přičemž záruční listina musí být vystavena bankou se sídlem na území České republiky nebo zahraniční bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpisem na území České republiky.

Lhůta pro složení dražební jistoty končí zahájením dražby.

Dražební jistotu nelze uhradit šekem ani platební kartou.

Dražební jistota se účastníkům dražby, kteří předmět dražby nevydražili, vrací v případě složení v místě dražby po skončení dražby v hotovosti. V případě složení nebo připsaní na účet dražebníka se dražební jistota vrací bezodkladně po skončení dražby převodem na účet, ze kterého byla poukázána nebo na účet, který účastník dražby dražebníkovi písemně sdělí. Bankovní záruka se účastníkům dražby, kteří předmět dražby nevydražili, vrací bezodkladně po skončení dražby.

Způsob úhrady ceny dosažené vydražením:

Dražební jistota a její příslušenství se vydražiteli započítává na cenu dosaženou vydražením.

Celou cenu dosaženou vydražením převyšující částku 500.000,- Kč je vydražitel povinen uhradit do 60 dnů od skončení dražby. Cenu dosaženou vydražením lze uhradit k rukám dražebníka, vkladem nebo převodem na účet dražebníka číslo účtu 305249923/0300, nelze ji uhradit započtením ani platební kartou. Platba směnkou je nepřípustná.

Byla- li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši ve lhůtě do 60 dnů od skončení dražby.

Neuhradí-li vydražitel stanoveným způsobem cenu dosaženou vydražením, jde o zmaření dražby a vydražitel, který takto zmařil dražbu, nenabývá vlastnictví předmětu dražby vydraženého ve zmařené dražbě. Současně je povinen uhradit náklady zmařené dražby a náklady opakované dražby.

Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby:

I. 27.1.2012 ve 14.00 hod. II. 10.2.2012 ve 14.00 hodin

Sraz účastníků před předmětem dražby v Desné III, Krkonošská č.p. 824.

Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli:

Předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví, budou předány vydražiteli podle podmínek stanovených v § 32 zákona o veřejných dražbách do pěti pracovních dnů po úhradě ceny dosažené vydražením.

Rodinný dům je situován v zastavěné části obce Desná III, v zástavbě rodinných domků, bytových domů a rekreačních objektů.

Jedná se o volně stojící objekt s neúplným podzemním podlažím, se dvěmi nadzemními podlažími a zřízeným podkrovím. Dům byl postaven v roce 1890 a přístup k němu je po místní zpevněné komunikaci. Stavebně se jedná o dům s betonovými základy bez hydroizolací, nosné zdivo je v podzemním podlaží kamenné a cihlové, v ostatních podlažích cihlové, vnější i vnitřní omítky štukové. Okna jsou dřevěná, dveře hladké a rámové, podlahy obytných místností dřevěné s povlaky  PVC, podlahy ostatních místností z keramické dlažby, betonové mazaniny nebo dřevěné.

V podzemním podlaží se nacházejí sklady potravin, paliva a chodby.

V 1. nadzemním podlaží se nachází pronajatý byt o velikosti 1+3 s částečným příslušenstvím – suché WC na chodě a chodba

Ve 2. nadzemním podlaží se nachází volný byt 1+3 s částečným příslušenstvím – suché WC na chodbě a chodba.

V podkroví se nachází pronajatý byt s příslušenstvím, chodba a schodiště na půdu.

Vytápění je řešeno etážově kotly na tuhá paliva nebo přímotopnými panely. Přípojka vody je z vodovodního řádu, kanalizace do žumpy, elektřina je dostupná z místní rozvodné sítě. Dům je zapojitelný na rozvod plynu.

Dům má podstandardní vybavení, celkově je pouze průměrně udržovaný, bez jakékoliv větší údržby. Projevuje se na něm vliv zemní vlhkosti, má částečně poškozenou omítku, okna, žlaby a svody, když stavebně technický stav domu odpovídá jeho stáří a prováděné údržbě.

Celkový obestavěný prostor domu je 1.510,26 m3.

Zobrazit detail dražby: Rodinný dům v Desné v Jizerských horách

Červen 9th, 2017 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.