Bytový dům – Desná – Na Malé Straně

Dům je situován v okrajové části obce Desná I (Jizerské hory), v zástavbě rodinných domů a rekreačních objektů.

Jedná se o volně stojící objekt bez podzemního podlaží, se dvěmi nadzemními podlažími a podkrovím. Dům byl postaven v roce 1900 a přístup k němu je po místní zpevněné komunikaci. Stavebně se jedná o dům s betonovými základy bez hydroizolací, nosné zdivo je částečně cihelné, vnější omítky břízolitové stříkané, vnitřní omítky štukové. Okna jsou dřevěná, dveře hladké a rámové, podlahy obytných místností s PVC a textilními povlaky, podlahy ostatních místností z keramické dlažby a betonové mazaniny.

V 1. nadzemním podlaží se nachází byt o velikosti 1+2, byt o velikosti 1+1, skladové prostory, bývalá prádelna a chodba

Ve 2. nadzemním podlaží  se nacházejí dva byty 1+2, dva byty 1+1 a chodba.

V podkroví se nacházejí dvě místnosti, skladové komory, chodba a schodiště na půdu.

Vytápění je řešeno etážově kotlem na plyn nebo přímotopnými panely. Přípojka vody je z vodovodního řádu, kanalizace do žumpy, plyn a elektřina jsou dostupné z místních rozvodných sítí.

Dům je pouze průměrně udržovaný, projevuje se na něm vliv zemní vlhkosti, má poškozenou střešní krytinu, omítku, žlaby a svody, když stavebně technický stav domu odpovídá jeho stáří a prováděné údržbě.

Celkový obestavěný prostor domu  je 2.423,63 m3.

Pozemky parcelní číslo 659 a 660  tvoří s domem  jeden  funkční celek a  jsou v podstatě bez trvalých porostů.

Předmět dražby je podrobně popsán v posudku znalce Josefa Vernera č. 2283/ 1/ 028/2011, kterým byla zjištěna cena předmětu dražby.

Posudek  je uložen u dražebníka a bude k dispozici k nahlédnutí při prohlídkách předmětu dražby.

Označení příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích:

Příslušenství předmětu dražby tvoří dřevěná kůlna na pozemku p.č. 660, která je užívána nájemci bytových jednotek. Kůlna je jednostranně obíjená, trámové konstrukce, částečně na podezdívce s krovem pultovým a krutinou lepenkovou. Další příslušenství tvoří žumpa, vodovodní  a plynová přípojka.

Na předmětu dražby neváznou žádná omezení vlastnického práva, čtyři bytové jednotky jsou pronajaty nájemními smlouvami na dobu neurčitou takto:

velikost bytu nájem Kč velikost bytu nájem Kč
1 + 2 2.560,- 1 + 2 1.283,-
1 + 1 1.468,- 1 + 1 1.940,-

Dva byty  1+1 jsou volné

Nejnižší podání: 1.270.000,-Kč Cena zjištěná: 1.900.000,-Kč
Dražební jistota: 200.000,-Kč Minimální příhoz: 20.000,- Kč

Způsob a lhůta pro složení dražební jistoty:

Dražební jistotu lze ode dne uveřejnění této vyhlášky skládat v hotovosti k rukám dražebníka, v hotovosti  na všech pobočkách Československé obchodní banky, a.s., nebo bezhotovostně převádět na účet číslo 305249923/0300 (dále jen „účet dražebníka“). Složením se při bezhotovostním převodu rozumí připsání peněžních prostředků na účet dražebníka.

Dokladem o složení dražební jistoty je převodní příkaz, výpis z účtu a odpovídající vyznačení platby na výpisu z účtu dražebníka nebo pokladní složenka banky.

Dražební jistota může být složena i ve formě bankovní záruky, přičemž záruční listina musí být vystavena bankou se sídlem na území České republiky nebo zahraniční bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním  předpisem na území České republiky.

Lhůta pro složení dražební jistoty končí zahájením dražby.

Dražební jistotu nelze uhradit šekem ani platební kartou.

Dražební jistota se účastníkům dražby, kteří předmět dražby nevydražili, vrací v případě složení v místě dražby po skončení dražby v hotovosti. V případě  složení nebo připsaní na účet dražebníka se dražební jistota vrací bezodkladně po skončení dražby převodem na účet, ze kterého byla poukázána nebo na účet, který účastník dražby dražebníkovi písemně sdělí. Bankovní záruka se účastníkům dražby, kteří předmět dražby nevydražili, vrací bezodkladně po skončení dražby.

Datum a čas konání  prohlídky předmětu dražby:

I .    27.1.2012  ve 14.30  hod.          II.  10.2.2012   ve  14.45  hodin

Sraz účastníků před předmětem dražby v Desné I, Na Malé Straně č.p. 82.

Zobrazit detail dražby: Bytový dům – Desná – Na Malé Straně

Červenec 19th, 2017 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.